Zrakovo postihnutí
Domov

Aktivity projektu

 

Výstava Spoznávajme sa: jún 2010  fotogaléria

     Vstupným podujatím mikroprojektu bola realizácia výstavy Spoznávajme sa. Zapojené knižnice si pripravili a navzájom poskytli výstavné materiály – informácie, dokumenty a publikácie, ktoré prezentovali činnosť participujúcich knižníc, regióny, v ktorých pôsobia, kultúrno-historické pamiatky, významné regionálne osobnosti a turistické zaujímavosti obidvoch krajov. Cieľom aktivity bolo podporiť vzájomné spoznávanie významných kultúrnych hodnôt Žilinského a Moravskoslezského kraja a súčasne predstaviť realizáciu spoločného projektu širokej verejnosti. Výstava materiálov bola inštalovaná v priestoroch obidvoch partnerských knižníc, v Oravskej knižnici A. Habovštiaka bol o výstavu záujem hlavne zo strany žiakov ZŠ mesta Dolný Kubín a jeho okolia, študentov SŠ a aj širokej verejnosti.

 

Čitateľské dielne: júl 2010  fotogaléria

     Osobitným zámerom projektu bola realizácia kultúrnych podujatí s výchovno-vzdelávacími prvkami pre deti a mládež s cieľom podporiť ich záujem o čítanie, spoznávanie slovenskej a českej literatúry, zlepšenie schopnosti porozumieť jazyku susednej krajiny, ako aj motivovať ich k vlastnej tvorivosti. Počas čitateľských dielní pracovali knihovníci z Oravskej knižnice s textami povestí v českom jazyku od regionálnych autorov z Moravy – Libuše Kolkovej a Stanislava Filipa, v Karvinej sa deti zoznámili s povesťami oravských autorov Petra Hubu a Miroslava Karcola. Pri čítaní povestí si deti zaznamenávali slová a slovné spojenia, ktorým nerozumeli a na ich základe boli vydané slovníčky neznámych výrazov – záložky do kníh. Texty povestí regionálnych autorov sú súčasťou tejto publikácie i vydanej zvukovej knihy a môžu ich následne využívať pri príprave svojich podujatí pracovníci knižníc v Žilinskom a Moravskoslezskom kraji.Výtvarné dielne, Medzinárodná výtvarná súťaž: júl 2010 fotogaléria

Na čitateľské dielne nadväzovali výtvarné dielne v ilustrovaní prečítaných povestí. Výtvarné práce, kde mohli deti použiť rozmanité techniky podľa vlastného výberu, boli zaradené do medzinárodnej výtvarnej súťaže. Porota v zložení - Anna Gajdošíková, pedagóg ZUŠ P. Bohúňa v Dolnom Kubíne, Peter Huba, riaditeľ Oravskej knižnice a Alena Javorková, pracovníčka detského oddelenia - vybrala a ocenila spomedzi 242 zaslaných výtvarných prác 6 účastníkov. Ocenenia získali: Maroš Laštík, ZUŠ I. Ballu Dolný Kubín, Filip Lopeň ZUŠ P. Bohúňa Dolný Kubín, Matej Bebej, ZUŠ P. Bohúňa Dolný Kubín, Natália Chomisteková, ZUŠ I. Ballu Dolný Kubín, Karolína Miškářová, ŠD Borovského Karviná, Anna Knápková, ŠD Borovského Karviná. Najpoužívanejším motívom ilustrácií sa stala postava čerta, ktorá vystupovala vo viacerých povestiach. Výstavy detských výtvarných prác boli sprístupnené širokej verejnosti v obidvoch knižniciach. Vernisáž výstavy v knižnici v Dolnom Kubíne bola spojená s odovzdaním vecných cien odmeneným slovenským účastníkom výtvarnej súťaže a pre pozvané deti v hľadisku bola pripravená miničitateľská dielňa, v rámci ktorej si vyskúšali svoju jazykovú zdatnosť pri čítaní ukážky českej povesti a spoločne hľadali správny význam niektorých neznámych výrazov v jej texte.ji.

 

Poznávací pobyt pre slovenské a české deti v Dolnom Kubíne 8. 7. - 11. 7. 2010 fotogaléria

V prvom prázdninovom týždni sa 15 slovenských a 15  českých detí spolu s pracovníčkami z obidvoch knižníc stretli počas štvordňového poznávacieho pobytu v Dolnom Kubíne. Zámerom aktivity bolo, aby zúčastnené deti atraktívnym a neformálnym spôsobom spoznávali odlišnosti slovenského a českého jazyka, nadviazali vzájomné kamarátstva, získali nové vedomosti o histórii, literatúre, ľudovej architektúre, remeslách, tradíciách a zvykoch, spoznali kultúrno-historické a prírodné zaujímavosti Oravy.

Svoje zručnosti a vedomosti mali deti možnosť predviesť v rôznych aktivitách: počas čitateľských dielní si navzájom predstavili svojich najobľúbenejších slovenských a českých autorov, zabávali sa pri hádankách, súťažili v jazykolamoch v obidvoch jazykoch, zúčastnili sa literárno-vedomostného kvízu Knižný vševedko, zoznámili sa a vyskúšali si viaceré remeselné techniky – čipkárstvo, hrnčiarstvo, rezbárstvo a drôtovanie, tvorili si vlastnú záložku do knihy. Svoju športovú zdatnosť predviedli v každodennom futbalovom priateľskom zápase a v rannej pyžamovej rozcvičke.

Účastníci pobytu navštívili aj jednotlivé oddelenia Oravskej knižnice, nové vedomosti získali pri prehliadke expozície Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava, v Parku dejateľov sa zoznámili s ďalšími historickými osobnosťami mesta, spoznali architektúru a históriu budov na stredovekom Hviezdoslavovom námestí. Spoločne absolvovali slávnostné prijatie u zástupcov mesta Dolný Kubín a účastníci z Karvinej za svoj dar – vodu z rieky Olše, ktorou poliali Lipu sútokov sveta, zasadenú pred budovou mestského úradu, získali pamätný certifikát. Nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých sa stala návšteva Oravského hradu, Múzea ľudovej architektúry v Zuberci, plavba loďou vodami Oravskej priehrady na Slanický ostrov umenia, kde si prezreli galériu kamenných a drevených plastík od starých oravských majstrov.

 

Vydanie zvukovej knihy: august 2010 fotogaléria

     V rámci projektu bola vydaná dvojjazyčná zvuková kniha Bez hraníc – regionálne povesti, ktorá obsahuje základné reálie o Orave a Karvinej a povesti v slovenskom a českom jazyku načítané troma účastníkmi poznávacieho pobytu v Dolnom Kubíne v nahrávacom štúdiu v Tvrdošíne. Zvukovú knihu budú môcť knižnice v obidvoch regiónoch používať pri svojich podujatiach a sprostredkovať tak priamy kontakt s jazykom susedného národa.  

 

Poznávacia exkurzia knihovníkov do Dolného Kubína: september 2010 fotogaléria

     V dňoch 23.9.-24.9.2010 sa desať pracovníkov Regionální knihovny z Karvinej zúčastnilo poznávacej exkurzie v Dolnom Kubíne. Kolegom z Karvinej bol predstavený systém knižnično-informačnej práce v regionálnej knižnici, oboznámili sme ich s jednotlivými oddeleniami, charakterom poskytovaných výpožičných, rešeršných a bibliograficko-informačných služieb, v prezentácii im boli predstavené najzaujímavejšie aktivity pre detských používateľov. Ťažiskovou témou spoločného stretnutia bolo odovzdanie si skúseností v oblasti práce s deťmi a mládežou. Súčasťou poznávacej exkurzie bola návšteva historických fondov Čaplovičovej knižnice a literárnych expozícií venovaných životu a dielu najvýznamnejšieho slovenského básnika P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a Oravskej Polhore. V závere exkurzie sa zoznámili aj s činnosťou Mestskej knižnice v Námestove. Pracovníci obidvoch partnerských knižníc v rámci tejto aktivity nadviazali bližšie medziľudské a profesionálne vzťahy ako dôležitý základ pre rozvoj dlhodobej spolupráce.  

 

Tematické podujatie o súčasnej českej literatúre: október 2010 fotogaléria

     Pri príležitosti Mesiaca česko-slovenskej vzájomnosti sme formou hovorenej bibliografie predstavili deťom v ZŠ Kňažia a širokej verejnosti na podujatiach v Zariadení pre seniorov, Domove sociálnych služieb pre dospelých a Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne súčasnú českú prózu a poéziu, ktorou bol v rámci realizácie projektu obohatený fond krásnej literatúry v Oravskej knižnici. Na podujatiach sa stretávali tri generácie - deti, ktoré český jazyk vnímajú hlavne prostredníctvom televíznych programov a počítačových hier, stredná veková kategória, ktorej je český jazyk ešte pomerne blízky a najstaršia generácia - seniori, ktorí s českým jazykom vyrastali od detstva. Tieto vzájomné generačné stretnutia sa niesli v uvoľnenej atmosfére a priniesli množstvo spomienok na obdobie spoločného štátu obidvoch národov i humorných situácií pri hľadaní správnych významov neznámych slov, hlavne u najmladších účastníkov.

 

Poznávacia exkurzia knihovníkov do Karvinej fotogaléria

     Dňa 3.11.2010 sa uskutočnila recipročná poznávacia exkurzia pracovníkov Oravskej knižnice A. Habovštiaka, regionálnych knižníc Žilinského kraja, mestských a obecných knižníc z okresov Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín v knižnici v Karvinej. Účastníkom exkurzie bola predstavená pobočka knižnice v mestskej časti Karviná – Hranice a formou prezentácie sa zoznámili s ďalšími strediskami, zameraním ich činnosti a realizovanými aktivitami. Pre slovenskú stranu bola mimoriadne zaujímavá informácia o vytvorení virtuálnej knižnice Karviná v prostredí SecondLife. Skúsenosti pracovníkov karvinskej knižnice dokumentujú, že moderné formy prezentácie činnosti knižnice majú u používateľov priaznivú odozvu. Knihovníci navštívili aj Mestské informačné centrum a Galerii pod věží, ktoré sú súčasťou knižnice. Pri prehliadke mesta mali možnosť vidieť zrekonštruovanú budovu knižnice, ktorá bude pre verejnosť sprístupnená v prvom polroku 2011. V závere exkurzie si účastníci prezreli expozície umelecko-historických zbierok z obdobia 16.-20 storočia v empírovom zámku Karviná-Fryštát.  

 

Vytvorenie web stránky, aktivita Sedem divov môjho kraja: január 2011

     So zámerom propagácie prihraničných regiónov, podpory cestovného ruchu, motivácie detí k tvorivosti a spoznávaniu vlastného regiónu bola vytvorená webová stránka, kde pod názvom Sedem divov môjho kraja predstavili svoje tipy a fotografie zaujímavých miest vo svojom regióne, vytvorili virtuálnych sprievodcov pre svojich kamarátov v susednej krajine. Zapojené deti prejavili nielen svoju počítačovú, ale aj literárnu zdatnosť, zaujímavé miesta svojho kraja predstavili aj množstvom básničiek a prerozprávaných textov povestí. V prezentáciách deti využili aj fotoalbumy z rodinných výletov a na tvorbe ich siedmich divov popracovala v mnohých prípadoch celá rodina.  

 

Literárne on-line kvízy: február 2010

     Aktivita bola zameraná na predstavenie literatúry deťom súťažnou a interaktívnou formou. Slovenská aj česká strana si pripravili navzájom otázky z oblasti literatúry, histórie a prírody svojich regiónov. Do tvorby otázok na slovenskej strane sa zapojili žiaci ZŠ Janka Matúšku a čitatelia detského oddelenia. Zapojené deti pracovali s knihami krásnej aj náučnej literatúry, z ktorých čerpali námety na zostavenie kvízových otázok, prostredníctvom krátkych ukážok textov vytvorili súťažnú otázku pre českých kamarátov. On-line kvízy boli zverejnené na novej webovej stránke a prístupné deťom partnerských regiónov.  

 

Vydanie publikácie a záložiek: marec 2011 fotogaléria

     Publikácia Čas priateľstva predstavila jednotlivé realizované aktivity, čím sa stala zdrojom informácií a podnetov pre rozvoj cezhraničnej spolupráce v ďalších verejných knižniciach Žilinského a Moravskoslezkého kraja, ktorým bola distribuovaná. Súčasťou publikácie sú aj regionálne slovenské a české povesti, ktoré môžu pracovníci knižníc využívať pri realizácii čitateľských dielní, zameraných na spoznávanie jazyka a kultúrno-historických tradícií susednej krajiny. Záložky – slovníčky neznámych výrazov obsahujú preklady slov, ktorým deti v Dolnom Kubíne a Karvinej pri práci s povesťami nerozumeli a budú sa tiež využívať ako pomôcka používať aj pri realizácii podujatí pre deti.  

 

Medzinárodná konferencia fotogaléria

     Medzinárodná konferencia pod názvom V čítaní je poznanie sa stala priestorom na výmenu odborných skúseností v oblasti knižnično-informačnej práce a zhodnotenie spolupráce participujúcich cezhraničných partnerov. Prioritnou témou konferencie, ktorú prednášatelia vo svojich prednáškach  prezentovali, bola podpora záujmu detí a mládeže o čítanie a jej úloha pri formovaní každého jednotlivca. Účastníci konferencie – pedagógovia ZŠ regiónu Oravy, knihovníci Žilinského kraja, partnerských knižníc, obecných knižníc, zástupcovia Moravskoslezského kraja, mesta Dolný Kubín a ďalší záujemcovia získali cenné inšpirácie v oblasti zvyšovania čitateľskej gramotnosti detí a mládeže originálnymi a príťažlivými formami práce. Prostredníctvom úvodného slova riaditeľa Oravskej knižnice, promovaného historika Petra Hubu sa prítomní zoznámili s historickými súvislosťami slovensko–českých  vzťahov, Mgr. Miroslava Biznárová, riaditeľka neziskovej organizácie Osmijanko, predstavila publiku celoslovenskú čitateľskú súťaž Čítame s Osmijankom – Pridáš sa aj ty? Súťaž je určená pre školy a knižnice, pre deti vo veku od 8 do 12 rokov, kde súťažiaci prostredníctvom ôsmich literárnych otázok spoznávajú slovenskú a svetovú literatúru. Táto celoslovenská aktivita má dlhodobý charakter, medzi deťmi, knihovníkmi a pedagógmi sa stretáva s ohlasom a  konferencia poskytla priestor na vzájomnú výmenu metodických skúseností pedagógov a knihovníkov regiónu Oravy a Žilinského kraja, nielen už zapojených do súťaže, ale aj tých, ktorých táto aktivita  oslovila ako nová forma práce s deťmi. Prezentácia príspevku Tvorivé písanie ako jedna z možností rozvoja gramotnosti lektorom z Prešovskej univerzity – PaedDr. Jánom Pochaničom, PhD zaujala publikum podnetným a názorným využitím textu knihy Lewisa Carrolla – Alica v krajine zázrakov. Príspevok Regionální knihovna Karviná – moderná, progresívna, perspektívna, prezentovaná riaditeľkou PhDr. Halinou Molinovou predstavila účastníkom konferencie cezhraničného partnera Oravskej knižnice Antona Habovštiaka. Ako ide rok v knižnici v podaní Michaely Unuckovej z Regionálnej knihovny v Karvinej a Prezentácia aktivít na podporu čítania detí, realizovaných v Oravskej knižnici v podaní Aleny Javorkovej predstavili najzaujímavejšie podujatia pripravované v obidvoch partnerských knižniciach pre deti, mládež a širokú verejnosť.